Nieruchomości zamieszkałe

Zasady gromadzenia odpadów, rodzaj i typ pojemników oraz worków do gromadzenia zbieranych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, a także zasady dotyczące szczegółów odbioru odpadów określone są w uchwałach Rady Miejskiej w Krzeszowicach:

  1. Uchwała Nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8503).
  2. Uchwała Nr XVI/186/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzeszowice i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8504).

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych można również dostarczać do prowadzonego przez Gminę Krzeszowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Krzeszowicach przy ul. Poprzecznej 7 (tel. 512 930 527). Wszelkie informacje dotyczące PSZOK są udostępnione na stronie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakładce:  „PSZOK”.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi materiały informacyjne i edukacyjne UM w Krzeszowicach dostarcza bezpośrednio do właścicieli nieruchomości. Są one również dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakładce:  „Odpady komunalne”.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi Usługi Komunalne Krzeszowice NIE ODBIERAJĄ następujących odpadów:

  1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV (ZSEE),
  2. opon,
  3. odpadów poremontowych.

Odpady te można dostarczyć bezpośrednio do PSZOK.

Przypominamy, że części samochodowe: fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne czy inne produkty powstałe w wyniku obsługi lub naprawy samochodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane przez gminę w ramach funkcjonującego systemu.

Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych w zakładach mechanicznych, to za ich utylizację odpowiada zakład. Jeżeli powstały w wyniku samodzielnych napraw, to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności Usługi Komunalne Krzeszowice odbierają i przekazują do zagospodarowania we właściwych instalacjach odpady wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych nieobjętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi takie jak gruz, odpady poremontowe itp. Usługa ta jest odpłatna.

Przed zleceniem usługi w tym zakresie, można zapoznać się z cennikiem usług oraz złożyć stosowne zlecenie. Cennik  dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.

Formularz zlecenia odbioru odpadów w wersji online.