• Home
 • Ochrona danych – RODO

Ochrona danych - RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzeszowicach, pl. Franciszka Kulczyckiego 1, zwaną dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: walmarbhp@onet.eu

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 3. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 4. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody, (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania odpadami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o gospodarowaniu odpadami. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przechowywane:

 1. przez okres wykonywania umowy,
 2. przez okres konieczny w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz obrony praw „Usług Komunalnych Krzeszowice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa lub inne ważne względy interesu publicznego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przeniesienia swoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Podanie przez Państwo danych jest wymogiem ustawowym. Wynika z realizacji obowiązków określonych przepisami prawa.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.