• Home
  • Świadczone usługi

Świadczone usługi

Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • odbioru odpadów komunalnych w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, odpadów wielkogabarytowych;
  • wywozu nieczystości płynnych;
  • zakładania i utrzymania zieleni miejskiej i ogrodowej;
  • koszenia poboczy dróg, terenów zieleni i nieużytków;
  • budowy chodników z kostki i podestów betonowych;
  • remontów dróg i chodników;
  • zimowego utrzymania dróg;
  • zarządzania cmentarzem komunalnym w Nawojowej Górze (przy ul. Winnica)
  • innych nie wymienionych wyżej prac komunalnych.