• Home
  • zlecenie na odbiór odpadów

ZLECENIE NA ODBIÓR ODPADÓW:

DANE DO FAKTURY:

OSOBA DO KONTAKTU:

PODSTAWOWE INFORMACJE:

RODZAJ ODPADU:

I. Zleceniodawca zobowiązuję się do wskazania miejsca podstawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca jego podstawienia.
II. Załadunek kontenera odpadami zostanie zrealizowany przez Zleceniodawcę we własnym zakresie, w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od dnia podstawienia kontenera.
III. Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt lub do wyznaczonej w kontenerze wysokości.
IV. W przypadku umieszczenia w kontenerze innych odpadów jak zadeklarowane, UK Krzeszowice Sp. z o.o. – dalej Zleceniobiorca, zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru załadowanych odpadów i obciążenia Zleceniodawcy poniesionymi kosztami.

V. W przypadku umieszczenia w kontenerze odpadów niezgodnych ze zleceniem, ale możliwych do odbioru przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami, wg. cennika obowiązującego dla odpadu faktycznie znajdującego się w kontenerze.
VI. Zleceniobiorca zastrzega sobie, że ostateczna klasyfikacja odpadów będzie dokonywana po wyładunku.
VII. W terminie ustalonego odbioru, Zleceniodawca zapewni dostęp do kontenera.
VIII. Zleceniodawca odpowiada za zniszczenie kontenera, które powstanie w czasie jego udostępnienia.
IX. Po odbiorze kontenera, weryfikacji wagi i rodzaju odpadów zgromadzonych w podstawionym kontenerze, zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z cennikiem, płatna przelewem w ciągu 14 dni.
X. Po wysłaniu formularza prosimy o kontakt na adres odpady@ukkrzeszowice.pl lub pod numerem tel. 12 282 01 65 wew. 24
Adres siedziby: pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice
Wszelkie reklamacje można składać na w/w adresy.
XI. Odstąpienie od złożonego zlecenia możliwe jest nie później niż 2 dni robocze przed ustalonym terminem usługi.

Zapoznałem/am się i akceptuje warunki zlecenia*