• Home
  • zlecenie na odbiór odpadów

ZLECENIE NA ODBIÓR ODPADÓW:

DANE DO FAKTURY:

OSOBA DO KONTAKTU:

PODSTAWOWE INFORMACJE:

RODZAJ ODPADU:

I. Zleceniodawca zobowiązuję się do wskazania miejsca podstawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca jego podstawienia.
II. Załadunek kontenera odpadami zostanie zrealizowany przez Zleceniodawcę we własnym zakresie, w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od dnia podstawienia kontenera.

III. Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt lub do wyznaczonej w kontenerze wysokości.
IV. W przypadku umieszczenia w kontenerze innych odpadów jak zadeklarowane, UK Krzeszowice Sp. z o.o. – dalej Zleceniobiorca, zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru załadowanych odpadów i obciążenia Zleceniodawcy poniesionymi kosztami.

V. W przypadku umieszczenia w kontenerze odpadów niezgodnych ze zleceniem, ale możliwych do odbioru przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami, wg. cennika obowiązującego dla odpadu faktycznie znajdującego się w kontenerze.
VI. Zleceniobiorca zastrzega sobie, że ostateczna klasyfikacja odpadów będzie dokonywana po wyładunku.
VII. W terminie ustalonego odbioru, Zleceniodawca zapewni dostęp do kontenera. W przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami kursu. Ponowny kurs zostanie zrealizowany w najbliższym wolnym terminie, po wcześniejszym ustaleniu ze Zleceniodawcą.
VIII. Zleceniodawca odpowiada za zniszczenie kontenera, które powstanie w czasie jego udostępnienia.
IX. Przed podstawieniem kontenera zostanie wystawiona faktura VAT za usługę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, w kwocie minimalnej przewidzianej za odbiór danej frakcji odpadów. Ceny minimalne określone są w tabelach pkt.2 cennika– dla gruzu pozycja 2 w tabeli, dla pozostałych odpadów pozycja 1. Po wykonaniu usługi i weryfikacji faktycznej wagi i rodzaju odpadów zgromadzonych w podstawionym kontenerze, zostanie wystawiona faktura wyrównawcza VAT, zgodnie z cennikiem. Kontener zostanie podstawiony po dostarczeniu Zleceniobiorcy potwierdzenia dokonania opłaty osobiście lub drogą mailową - odpady@ukkrzeszowice.pl