Drogi - informacje ogólne

W zakresie utrzymania dróg Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. prowadzą prace związane z:

  • remontami i budową nowych chodników,
  • remontami i budową nowych przepustów,
  • odwodnieniem dróg, ulic i innych terenów,
  • naprawą cząstkową nawierzchni bitumicznych (asfaltowych),
  • utrzymaniem czystości dróg i chodników,
  • utrzymaniem i konserwacją elementów małej architektury: ławek, fontann, koszy ulicznych, przystanków komunikacji zbiorowej itp.,
  • oznakowaniem pionowym i poziomym dróg,
  • utrzymaniem czystości placu targowego (którego administratorem jest Gmina Krzeszowice),
  • utrzymaniem zimowym dróg gminnych.

Powyższe prace wykonywane są w oparciu o umowy zawarte z Gminą Krzeszowice.

W przypadku chęci skorzystania z naszych usług w wyżej przedstawionym zakresie, prosimy o złożenie zlecenia robót na formularzu, który jest udostępniony w zakładce „Do pobrania”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wykonanych prac, które będą na bieżąco zamieszczane w zakładce „Aktualności”.

Sprawdź nasze działania dot. dróg: