Powszechny obowiązek segregacji

 • 25 sierpnia 2021

Pragniemy przypomnieć, iż począwszy od dnia 6 września 2019 r nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 5 ust. 1 pkt 3 (Dz.U.2020.1439) nałożono na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Segregacja musi być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2019.2028) oraz z uchwałą nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Krzeszowice (Dz.Urz. Woj. Małp. Z 2019 r. poz.8503)

Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021 poz. 779), odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, których charakter i skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W nieruchomościach niezamieszkałych do grupy odpadów komunalnych można zaliczyć odpady powstające w części socjalnej pracowników. Umowa na odbiór odpadów komunalnych nie obejmuję odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności.

Odpady komunalne pozostałe po segregacji – ODPADY ZMIESZANE – do tych odpadów zaliczamy wszystkie te nieczystości, które z różnych względów nie można zakwalifikować do frakcji odpadów, które są zbierane w sposób selektywny. 

Do odpadów komunalnych pozostałych po segregacji – ODPADY ZMIESZANE – nie zaliczamy:

 • odpadów niebezpiecznych (baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.)
 • odpadów wielkogabarytowych (stoły, fotele, kanapy, dywany, itp.)
 • odpadów poremontowych (armatury łazienkowej, płyt gipsowo-kartonowych, paneli, opakowania po materiałach budowlanych: np. puszki, wiadra po farbach; okien, drzwi, itp.)
 • odpadów izolacyjnych (wełna mineralna, papa, styropian, itp.)
 • części samochodowych, opon
 • gruzu, ziemi
 • odpadów bio (trawa, liście, drobne gałęzie, itp.)
 • elektrośmieci (komputery, lodówki, drobne AGD, itp.)

Spółka Usługi Komunalne Krzeszowice odbiera odpady segregowane zgodnie z następującą częstotliwością:

 1. makulatura – w każdą środę miesiąca
 2. tworzywa sztuczne – dwa razy w miesiącu
 3. szkło – jeden raz na miesiąc

UWAGA!

 1. Przypominamy, iż zgodnie z art. 13 Regulaminu u. c. i p. w Gminie Krzeszowice Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winna być ustalona w sposób gwarantujący nieprzepełnianie pojemników; odbiór odpadów komunalnych nie może odbywać się jednak rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
 2. W przypadku umieszczenia w pojemniku odpadów niezgodnych z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych, Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. (dalej Wykonawca) zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru załadowanych odpadów i obciążenia Zamawiającego poniesionymi kosztami kursu.
 3. W przypadku umieszczenia w pojemniku odpadów niezgodnych z Umową na odbiór odpadów komunalnych, ale możliwych do odbioru przez Wykonawcę, Zamawiający zostanie obciążony kosztami, wg. cennika obowiązującego dla odpadu faktycznie znajdującego się w worku/pojemniku/ kontenerze.
 4. Wykonawca zastrzega, że ostateczna klasyfikacja odpadów będzie dokonywana po wyładunku.