Zieleń - informacje ogólne

Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. w ramach prowadzonej działalności wykonują prace w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej: skwerów i parków, wykaszanie terenów gminnych, w tym poboczy dróg gminnych, wykonują nasadzenia oraz zajmują się likwidacją dzikich wysypisk. Powyższe prace są wykonywane w oparciu o zawarte umowy przede wszystkim z Gminą Krzeszowice.

Ponadto Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. oferują wykonanie prac w zakresie wycinki drzew i krzewów, przycinania gałęzi oraz zrębkowania pozyskanego materiału.

Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady, w tym bioodpady, mogą być zagospodarowane przez właściciela nieruchomości lub przewiezione do właściwej instalacji zagospodarowującej tego typu odpady (kompostownia).

W przypadku chęci skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę należy złożyć stosowne zlecenia, którego druk można pobrać w zakładce „Do pobrania”

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wykonanych prac, które będą na bieżąco zamieszczane w zakładce „Aktualności”.

Sprawdź nasze działania dot. zieleni miejskiej: