• Home
  • Formularz zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych stałych

Formularz zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych stałych:

Osoba reprezentująca firmę:

Adres realizacji usługi wywozu

Okres obowiązywania umowy

 

lub

Rodzaj, ilość i częstotliwość odbieranych odpadów

Rodzaj odpadów

Odpady nienadające się do segregacji (zmieszane odpady)

Plastik

Makulatura

Szkło

Wielkość pojemnika/worka (dm3)

Częstotliwość odbioru