Prezes Zarządu

mgr inż. Antoni Martyna

Prokurent

mgr Patrycja Niemczyk-Gala

Rada Nadzorcza

Przewodniczący

mgr inż. Stefan Kucia

Z-ca Przewodniczącego

mgr Maciej Andrzej Strosznajder

Członek

Adam Józef Kurdziel

Członek

Piotr Jan Falbierski

 

Usługi Komunalne Spółka zo. o. powstała 1 lutego 1995 roku.

Adres: pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy

KRS: 0000137098

NIP: 676-10-15-691

REGON: 350789315

Kapitał zakładowy 637 000 zł.

100% udziałów w Spółce posiada Gmina Krzeszowice. Spółka działa na terenie woj. małopolskiego